Term of Use

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc các Điều khoản sử dụng trước khi truy cập và sử dụng trang Vietnampeople.vn (sau đây gọi là Chúng tôi) là nhãn hiệu hàng hóa do Công ty MBC.Ltd sở hữu và điều hành. Bạn đồng ý và bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Chúng tôi có thể cập nhật hay sửa đổi “Điều khoản sử dụng” và “Chính sách bảo mật” bất cứ lúc nào. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra trước khi sử dụng. Tiếp tục truy cập sẽ được hiểu là đồng ý với “Điều khoản sử dụng” và “Chính sách bảo mật” tại thời điểm truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo trên trang Web những thay đổi hoặc cập nhật.

Đối tượng phục vụ

Chúng tôi phục vụ bất kỳ khách hàng nào từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự theo Quy định của Luật dân sự. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện hợp pháp để đồng ý chấp thuận Thỏa thuận này trước khi sử dụng dịch vụ.

Bạn không sử dụng dịch vụ này nếu dưới 18 tuổi hoặc không đủ Năng lực hành vi (theo Luật của Việt Nam)

Sử dụng hình ảnh

Bạn có thể tự do sử dụng file ảnh hay film âm bản,  không chỉ cho mục đích sử dụng mà còn để cung cấp cho các đối tác kinh doanh khác. Tuy nhiên, bạn không được thực hiện các hành vi sau đây:

(1) sử dụng ảnh có thể nhận dạng bất kỳ cá nhân cụ thể nào trong nội dung khiêu dâm hoặc bất hợp pháp hoặc bất kỳ mục đích vô đạo đức nào khác, sử dụng ảnh theo cách có thể làm tổn hại danh tiếng của cá nhân đó.

(2) sử dụng theo cách làm ảnh hưởng đến danh dự của người trong ảnh, nội dung bất hợp pháp, sai hoặc nói xấu.

(3) sử dụng theo cách đi ngược lại luật pháp, vi phạm đạo đức,

(4) bán lại ảnh trên các phương tiện phân phối hàng hóa khác cũng như trên internet.

(5) sử dụng theo cách gây rối chính trị, an ninh, xã hội.

(6) can thiệp hoặc vô hiệu hóa trang web

Khu vực tương tác, mạng xã hội

Trang web có thể có các khu vực tương tác, mạng xã hội. Bạn đồng ý và chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc không đăng, tải lên, truyền, phân phối, lưu trữ, các thông tin liên quan đến nội dung khiêu dâm hoặc bất hợp pháp hoặc bất kỳ mục đích vô đạo đức nào khác, đi ngược lại luật pháp, vi phạm đạo đức gây rối chính trị, an ninh, xã hội

 

Thông tin và tài khoản hồ sơ của bạn

Để tham gia dịch vụ, bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ về họ tên, email, điện thoại, số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, loại thẻ, địa chỉ thanh toán của thẻ. Bạn đồng ý và hiểu rằng bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của bất kỳ thông tin hoặc mật khẩu. Theo đó, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn.

Chúng tôi không bán, cho thuê hay chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác ngoài mục đích hỗ trợ bạn trong giao dịch tài chính, đặt hàng, trả lời yêu cầu dịch vụ khách hàng.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các Nội dung trên trang Web này bao gồm nhưng không giới hạn các hình ảnh, cấu trúc, sắp xếp được bảo vệ bởi Luật sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng trang Web này trong khuôn khổ của “Điều khoản sử dụng” và “Chính sách bảo mật” sau khi bạn đăng ký hợp lệ.

Film âm bản, sau khi mua, quyền sở hữu sẽ thuộc về bạn vĩnh viễn và chỉ bạn có nó.

File ảnh, chúng tôi bán cho bạn quyền sử dụng nó.

Việc sử dụng Hình ảnh liên quan đến tin tức, bình luận, xuất bản hoặc bất kỳ bối cảnh “biên tập” nào khác, sẽ luôn phải hiển thị “Thông tin bản quyền” theo hình thức sau: “Dan Nguyen / Vietnampeople.vn”

Trong mọi trường hợp, việc hiển thị “Thông tin bản quyền” phải có kích thước, màu sắc và độ nổi bật để có thể đọc được rõ ràng và dễ dàng bằng mắt thường.

Chúng tôi không bắt buộc phải ban hành văn bản “quyền được sử dụng ảnh chân dung” cho mỗi ảnh có chứa một cá nhân có khả năng nhận dạng được. Do đó, chúng tôi sẽ không đảm bảo rằng người dùng có thể sử dụng ảnh mà không cần sự đồng ý của cá nhân đối với ảnh có chứa cá nhân nhận dạng.

Bồi thường

Bạn sẽ bồi thường và giữ cho Vietnampeople.vn, cán bộ, nhân viên, giám đốc, quản lý, thành viên không bị tổn hại trước bất kỳ thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng File ảnh hay Film âm bản nằm ngoài “Điều khoản sử dụng” và “Chính sách bảo mật” này. Bạn cũng đồng ý bồi thường cho chúng tôi tất cả các chi phí trong trường hợp bạn vi phạm “Điều khoản sử dụng” và “Chính sách bảo mật”, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền mua nếu File ảnh hoặc Film âm bản không đến với bạn.

Bạn chịu trách nhiệm cho các chi phí, tổn thất phát sinh do chỉnh sửa ảnh, phát hành ảnh không phù hợp với luật pháp, quy định tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Chúng tôi không đảm bảo chắc chắn các hình ảnh được cung cấp bởi chúng tôi không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Luật và xử lý tranh chấp

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và chúng tôi về hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, Trang web hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý rằng tranh chấp sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam.

Khi bạn rời khỏi Trang web, bạn nên lưu ý rằng các điều khoản và chính sách của chúng tôi không còn chi phối./.

 

 

Terms of Use

Please read the Terms of Use before accessing and using Vietnampeople.vn (hereinafter referred to “We”) as a trademark owned and operated by MBC.Ltd. You agree and are bound by these terms. We may update or amend the “Terms of Use” and “Privacy Policy” at any time. You are responsible for regularly checking before using. Continued access will be construed to agree to “Terms of Use” and “Privacy Policy” at the time of access and use of our services. We will announce the changes or updates on the website.

The objects are served

We serve any customer who is 18 years of age or older, has full capacity for civil acts in accordance with the Civil Code. You are responsible for ensuring that you are legally eligible to agree and accept this Agreement before using the service.

You do not use this service if you are under 18 years of age or do not have enough behavioral capacity (according to the Law of Vietnam).

Use images

You can freely use the image files or negative films, not only for use but also for other business partners. However, you may not perform the following acts:

(1) using photos may identify any particular person in pornographic or illegal contents or any other unethical purpose, using the image in a way that could damage the reputation of that individual.

(2) use in a way that affects the honor of the person in the picture, any illegal, incorrect or defamatory content.

(3   use in a way that goes against the law, violates morality,

(4) reselling photos on other means of distributing goods as well as on the internet.

(5) use in a way that causes the political, security and social disruption.

(6) interfere or disable the Web

Interactive area, social network

This Web may have interactive areas, social networks. You agree and are solely responsible for not posting, uploading, transferring, distributing, storing, … the pornographic or illegal information or any other unethical purpose, go against the law, violate ethics, or cause political, security, or social disturbance

Information and account of your profile

To join the service, you agree to provide the true, accurate, complete information about your name, email, phone number, credit card number, expiration date, card type, and billing address. You agree and understand that you are responsible for maintaining the confidentiality of any information or password. Accordingly, you agree that you will be solely responsible for all activities that occur in your account.

We do not sell, rent or share your personal information with any other party other than to assist you in financial transactions, ordering or answering customer service requests.

Intellectual property rights

All Contents on this Web includes, but is not limited to, images, structures, and arrangements that are protected by the Intellectual Property Law.

We provide you with the right to access and use this Web within the framework of the “Terms of Use” and “Privacy Policy” after you register properly.

Negative film, after purchase, ownership will belong to you permanently and only you have it.

Image file, we sell you the right to use it.

The use of Images related to news, comments, publications or any other “editorial context”, must always display “Copyright Information” in the following form: “Dan Nguyen / Vietnampeople.vn”

In any case, the display of “Copyright Information” must have size, color, and prominence to be clearly and easily readable with the naked eye.

We are not required to issue a “right to use portraits” document for each image containing an identifiable individual. Therefore, we will not guarantee that users can use the photo without the consent of the individual for photos that contain personal identifiers.

Compensation

You will compensate and keep Vietnampeople.vn, officials, employees, directors, managers, and members without prejudice to any damages or liabilities arising from any use of Image files or Negative Film is outside this “Terms of Use” and “Privacy Policy”. You also agree to compensate us for all charges in case you violate the “Terms of Use” and “Privacy Policy”, infringing intellectual property rights.

We will refund your purchase if the Image file or Negative Film does not come to you.

You are responsible for the costs and losses arising from photo editing, publishing images that are not in accordance with the law and regulations anywhere in the world.

We cannot guarantee that images provided by us are uninterrupted or error-free.

Law and dispute settlement

If there is any dispute between you and us regarding or in connection with this Agreement, the Website or the Service, you agree that the dispute will be governed by and construed in accordance with the Law of Vietnam.

When you leave the Web, you should note that our terms and policies are no longer dominant./.

 

MBC trade Co.Ltd.

4A Lane 191/38/8 Lac Long Quan street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Email: info@mbctrade.com.vn