Privacy Policy

Chính sách bảo mật

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin như: họ tên, email, số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, loại thẻ, địa chỉ thanh toán của thẻ để hỗ trợ bạn trong các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, bạn cũng có thể không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng tôi không bán, cho thuê hay chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác ngoài mục đích hỗ trợ bạn trong giao dịch tài chính, đặt hàng, trả lời yêu cầu dịch vụ khách hàng. Chúng tôi lưu trữ thông tin để tạo ra bảng thống kê sở thích của bạn, lịch sử giao dịch nhằm hỗ trợ tốt nhất các chương trình khuyến mại, cải tiến trang web. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu vì lý do đảm bảo thực thi pháp luật do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Công ty quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân của khách hàng bằng các phương pháp an toàn và hợp lý để tránh rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng, v.v. Công ty cũng sẽ tiến hành quản lý đúng cách để giữ thông tin cá nhân chính xác và cập nhật. Đồng thời, Công ty sẽ công khai triệt để tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân trong toàn Công ty và các chi nhánh để cố gắng bảo vệ đủ an toàn.

Trong một số trường hợp, Công ty có thể cung cấp một phần thông tin cá nhân cho các bên ngoài bên ngoài, bao gồm các công ty giao hàng, v.v., trong quá trình thực hiện các hoạt động của dịch vụ được cung cấp cho khách hàng.

Cookie

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. Chúng tôi dùng cookie để xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng trang web và tùy chọn truy cập trang web của họ. Việc này giúp chúng tôi đưa ra các gợi ý tìm kiếm sản phẩm ưu thích của bạn.

Bạn có thể từ chối, không sử dụng.

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie. Xin lưu ý rằng trang web được thiết kế tối ưu để hoạt động với cookie được bật trong trình duyệt internet của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn có thể không sử dụng được các tính năng tương tác khác của các trang web và dịch vụ của chúng tôi phụ thuộc vào cookie.

Khước từ

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thiệt hại, chi phí hoặc tổn thất nào khác phát sinh từ việc sử dụng Vietnampeople.vn hoặc sử dụng ảnh Vietnampeople.vn.

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại do quá tải hệ thống, lỗi hệ thống, bảo trì, hoặc các nguyên nhân từ thiên tai, thảm họa.

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khi bạn sử dụng trái với “Điều khoản sử dụng” và “Chính sách bảo mật”

Chúng tôi có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng Trang web và Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, có hoặc không có thông báo bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm về tính đầy đủ hoặc chính xác của bất kỳ thư mục hoặc kết quả tìm kiếm nào tại trang web không như mong muốn của bạn.

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất hoặc bất kỳ hậu quả nào khác mà bạn có thể phải chịu do bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp nào.

Khác

Nếu Công ty phát sinh bất kỳ thiệt hại nào do vi phạm Điều khoản và Điều kiện sử dụng, người dùng sẽ phải bồi thường ngay lập tức cho những thiệt hại đó.Thông báo từ Công ty đến các thành viên sẽ được thực hiện bằng các phương tiện liên lạc được xác định bởi Công ty phù hợp như bằng văn bản, bằng cách gửi e-mail (tạp chí thư) hoặc đăng trên trang web, v.v … Công ty có thể thay đổi các thông số kỹ thuật của Vietnampeople.vn, bao gồm cải tiến, bổ sung và xóa, v.v. Người dùng sẽ đồng ý với thay đổi đó trước.Ngay cả trong trường hợp bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện sử dụng bị coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật hoặc quy định, mọi điều khoản khác của Điều khoản và Điều kiện sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực./.

 

 

Privacy Policy

Information collection and personal identification

We collect information such as: name, email, credit card number, expiration date, card type, card billing address to assist you in the services as provided by us, you may also not provide any personal information. We do not sell, rent or share your personal information with any other party other than to assist you in financial transactions, ordering or answering customer service requests. We store information to create your interest statistics, transaction history to best support promotions and website improvements. We may also disclose information about you for law enforcement reasons required by a competent authority.

The company strictly manages your personal information by the safe and reasonable methods to avoid leakage, loss or damage, etc. The company will also conduct the proper management to keep personal information accurate and updated. At the same time, the Company will thoroughly publicize the importance of protecting personal information throughout the Company and its branches to try to protect it safely.

In some cases, the Company may provide a piece of personal information to outside parties, including delivery companies, etc., in the course of performing services provided to customer.

Cookie

Cookie is a series of information that a website stores on a visitor’s computer and a visitor’s browser to provide to the website whenever visitors return. We use Cookie to identify and track visitors, use the Web and access to their website. This helps us make suggestions for finding your favorite products.

You can refuse, not use.

Most browsers automatically accept Cookie, but you can modify your browser settings to decline Cookie. Please note that the website is optimized to work with Cookie enabled in your internet browser. If you choose to decline Cookie, you may not be able to use other interactive features of our Website and services depending on Cookie.

Waiver

We will not take any responsibility for damages, costs or other losses arising from using Vietnampeople.vn or using the photos of Vietnampeople.vn.

We will not assume any responsibility for damage caused by system overload, system failure, maintenance, or causes from natural disasters.

We will not assume any liability when you use it against the “Terms of Use” and “Privacy Policy”.

We reserve the right to modify, suspend or discontinue the Web and the Services, or any part thereof, with or without notice at any time and for any reason.

We disclaim all responsibilities for the completeness or accuracy of any directory or search results at the Web not as intended by you.

We will not take any responsibility for any damage, liabilities, losses or any other consequences you may incur due to any modification, suspension or suspension of any provision.

Miscellaneous

If the Company incurs any damage due to violation of Terms and Conditions of Use, the users will have to compensate immediately for such damages.All Notices from the Company to its members will be made by means of communication identified by the Company accordingly as in writing, by sending an e-mail (mail magazine) or posting on the website, etc. The company can change the specifications of Vietnampeople.vn, including improvements, additions and deletions, etc. The users will agree to the changes. Even in the event that any part of the Terms and Conditions of Use is considered illegal, invalid or unenforceable under the law or regulations, all other regulations of the Terms and Conditions of Use will continue to be valid./.

MBC trade Co.Ltd.

4A Lane 191/38/8 Lac Long Quan street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Email: info@mbctrade.com.vn